Koopovereenkomst

Pers Racing L&S – VOF BE 0895 010 981 -  Volledige verkoopsvoorwaarden 2019.

Alle verkopen komen tot stand onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. Op het moment van de bestelling, wordt de koper geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben zonder voorbehoud ook wanneer de bestelling telefonisch, per E-mail of via de web site "Actiefoto.eu” werd opgegeven.

 

Art. 1: Alle facturen zijn betaalbaar op factuurdatum één maand en dit op het adres van Pers Racing L&S op de rekening van BNP Paribas Fortis met IBAN BE57 0015 3933 5335 en BIC GEBABEBB.

Art. 2:  Eventuele klachten betreffende het geleverde werk dienen de eerste werkdag na vaststelling bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan Pers Racing  L&S.

Art 2a: Indien klanten die betalingen hebben uitgevoerd via de module in onze site, en onregelmatigheden vast stellen. Kunnen Pers Racing L&S - vof nooit aansprakelijk stellen voor de gevolgen daar van. Enige dat wij kunnen doen  is de module waarmede de betaling is gebeurd hiervan op de hoogte te brengen, nadat er een officiële klacht is ingediend bij de Politie. 

Art. 3:  Eventuele klachten betreffende factuur of rekening dienen binnen de acht dagen na ontvangst bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan Pers Racing L&S. Bij gebreke van deze immorastellingen worden de goederen en materialen met geleverde werken op de facturen geacht aanvaard te zijn.

Art. 4: Eigendom voorbehoudsclausule: de geleverde goederen, als ook het kopijrecht indien het gaat over geschreven artikels en fotomateriaal, blijven eigendom van Pers-Racing  L&S tot de volledige betaling er van. Na de betaling blijven de kopie rechten  geldig tot twee jaar na de factuurdatum,(tenzij anders vermeld op factuur), dan worden alle rechten terug eigendom van Pers Racing L&S. Tijdens deze periode van 2 jaar  moet steeds de bronvermelding "Pers Racing L&S” duidelijk vermeld zijn bij alle publicatie ongeacht waar, tenzij anders vermeld op factuur. Het aanmaken, of laten aanmaken, van boeken met teksten en foto’s van Pers Racing L&S kan enkel gebeuren via een aanvraag bij Pers Racing L&S.  Indien in samengestelde boeken  door "Pers Racing L&S, foto’s en teksten worden verwerkt die  toegeleverd zijn door de opdrachtgever. Is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de auteursrechten van het toegeleverde materiaal. De controle van kopijrecht gebeurd via Sofam.

Art. 5: Verwijlinteresten.

Bij niet betaling der factuur binnen factuurdatum één maand zullen er verwijlintresten aangerekend worden, van 1% per maand vanaf de factuurdatum tot de datum van betaling zonder hiertoe uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist zijn.

Art. 6: Verhogingsbeding.

Ingeval van niet betaling binnen de factuurdatum één maand  zal het bedrag der facturen tevens verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 12% met een minimum van 395 EURO onverminderd de gerechtskosten en dit ten titel van schadevergoeding wegens stoornis in de organisatie en de financiële planning van Pers Racing  L&S.

Art. 7: Rechtsmacht.

Ingeval van betwisting of procedure zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd respectievelijk één der Vredegerechten naar keuze van Pers Racing L&S.

Art. 8: Offerteprijs.

Ingeval een schriftelijke offerte wordt gegeven door Pers Racing L&S ontstaat het contract door ondertekening van de opdrachtgever van deze offerte en na betaling van het voorschot zo er een voorschot vereist wordt op de offerte en dit alles onder uitdrukkelijk voorbehoud van aanvaarding door Pers Racing  L&S.

Art. 9: De prijs betreffende materialen en offerte worden zonder verbinding opgegeven in de mate dat ze onderhevig zijn aan de eventuele door de fabrikant vast te stellen wijzigingen sedert het aanbieden van de offertebevestiging.

Art. 10: Leverings- en uitvoeringstermijn wordt slechts ten indicatieve titel opgegeven en de niet eerbiediging van deze termijn kan geen aanleiding geven tot verbreking van het contract of tot het even welke schadevergoeding.

Art. 11: Alle offertes en prijzen zijn exclusief B.T.W. of andere taksen behoudens uitdrukkelijk vermeld, prijslijsten en folders zijn louter informatief en verbinden Pers Racing L&S niet.

Art. 12: Bij annulering of verbreking door de koper/opdrachtgever van het contract is Pers Racing L&S gerechtigd de uitvoering van de verbintenis te vorderen dan wel tot ontbinding en schadevergoeding over te gaan dewelke forfaitair wordt vastgesteld op 50% van het oorspronkelijke contract ofwel offerteprijs onverminderd het recht van de onkosten der materialen volledig aan te rekenen op voorwaarde dat deze geleverd worden aan de koper/opdrachtgevers.

Art. 13: De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

De levering van digitale foto die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.